ಅದುರಾತ್ರಿ ಅಂತ ಆಂಟಿ ಹೆಳಿದ್ದರು ವಾವ್ ನನಗೆ ಉಹಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕು ಅಗದಸ್ಟು ಸಂತೊಷ ವಾಯಿತು|Kannada health tips|storyಅದುರಾತ್ರಿ ಅಂತ ಆಂಟಿ ಹೆಳಿದ್ದರು ವಾವ್ ನನಗೆ ಉಹಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕು ಅಗದಸ್ಟು ಸಂತೊಷ ವಾಯಿತ…

source

Leave a Reply