చింత చెట్టు పువ్వులతో పొడి చేసుకుని తింటే లివర్ లో ఉన్న చెత్త మొత్తం క్లీన్ అవుతుంది. Chinta Chettuచింత చెట్టు పువ్వులతో పొడి చేసుకుని తింటే లివర్ లో ఉన్న చెత్త మొత్తం క్లీ…

source

Leave a Reply