கருஞ்சீரகத்தின் மருத்துவ குணங்கள் பற்றி Dr. கு சிவராமன்Dr. Sivaraman sharing real experience about Karunjeeragam, black cumin seed. கருஞ்சீரகத்தின் மருத்துவ குணங்கள் பற்றி…

source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *